Thông tư 39 Bộ Công thương về Chất lượng điện năng - sóng hài, nhấp nháy điện áp và công suất phản kháng

Thông tư 39 Bộ Công thương về Chất lượng điện năng - sóng hài, nhấp nháy điện áp và công suất phản kháng

Chất lượng điện năng hiện là vấn đề rất được quan tâm của các nhà máy và nhà nước. Trong năm 2015 bộ công thương đã cập nhật cải thiện thông tư 32 thành thông tư 39 gồm có cả các quy định về chất lượng điện năng, trong đó có các mục cơ bản cần lưu ý sau:

Thông tư 39 Bộ Công thương về Chất lượng điện năng - sóng hài, nhấp nháy điện áp và công suất phản kháng

Thông tư 39 Bộ Công thương về Chất lượng điện năng

Chương II, YÊU CẦU TRONG VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN PHÂN PHỐI
     Mục 1: Yêu cầu kỹ thuật
     Điều 6. Cân bằng pha
          
Trong chế độ làm việc bình thường, thành phần thứ tự nghịch của điện áp pha không vượt quá 03 % điện áp danh định đối với cấp điện áp 110 kV hoặc 05 % điện áp danh định đối với cấp điện áp trung áp và hạ áp.     
     Điều 7. Sóng hài điện áp
     1
. Tổng độ biến dạng sóng hài điện áp tại mọi điểm đấu nối không được vượt quá giới hạn quy định trong Bảng 1 như sau:
       Bảng 1. Độ biến dạng sóng hài điện áp.

Cấp điện áp Tổng biến dạng sóng hài Sóng hài riêng lẻ
110 kV 3,0% 1,5%
Trung và hạ áp 6,5% 3,0%

      2. Cho phép mức điện áp bất thường cao nhất trên lưới điện phân phối trong thời gian ngắn vượt quá tổng mức biến dạng sóng hài quy định nhưng không được gây hư hỏng thiết bị của lưới điện phân phối.     
     Điều 8. Nhấp nháy điện áp

     1. Trong điều kiện vận hành bình thường, mức nhấp nháy điện áp tại mọi điểm đấu nối không được vượt quá giới hạn quy định trong Bảng 2 như sau:
      Bảng 2: Mức nhấp nháy điện áp

Cấp điện áp Mức nhấp nháy cho phép
110 kV Pst95% = 0,80
Plt95% = 0,60
Trung áp Pst95% = 1,00
Plt95% = 0,80
Hạ áp Pst95% = 1,00
Plt95% = 0,80

          Trong đó:
               a) Mức nhấp nháy điện áp ngắn hạn (Pst) là giá trị đo được trong khoảng thời gian 10 phút bằng thiết bị đo tiêu chuẩn theo IEC868. Pst95% là ngưỡng giá trị của Pst sao cho trong khoảng 95 % thời gian đo (ít nhất một tuần) và 95 % số vị trí đo Pst không vượt quá giá trị này;
               b) Mức nhấp nháy điện áp dài hạn (Plt) được tính từ 12 kết quả đo Pst liên tiếp (trong khoảng thời gian 02 giờ

          2. Tại điểm đấu nối trung và hạ áp, mức nhấp nháy ngắn hạn (Pst) không được vượt quá 0,9 và mức nhấp nháy dài hạn (Plt) không được vượt quá 0,7 theo tiêu chuẩn IEC1000-3-7
Chương V. ĐẤU NỐI VÀO LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI
     Mục 2. Yêu cầu kỹ thuật đối với thiết bị đấu nối     

     Điều 31. Yêu cầu về cân bằng pha
     Trong chế độ làm việc bình thường, Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối phải đảm bảo thiết bị của mình không gây ra thành phần thứ tự nghịch của điện áp pha tại điểm đấu nối quá 3 % điện áp danh định đối với cấp điện áp 110 kV hoặc quá 5 % điện áp danh định đối với cấp điện áp dưới 110 kV.
     Điều 32. Yêu cầu về sóng hài dòng điện
        1. Giá trị cực đại cho phép của tổng độ biến dạng sóng hài dòng điện phụ tải gây ra được quy định như sau:
        a) Đối với đấu nối vào cấp điện áp trung áp và hạ áp có công suất nhỏ hơn 50 kW: Giá trị dòng điện của sóng hài bậc cao không vượt quá 20 % dòng điện phụ tải;
       b) Đối với đấu nối vào cấp điện áp cao áp hoặc các đấu nối có công suất từ 50 kW trở lên: Giá trị dòng điện của sóng hài bậc cao không vượt quá 12 % dòng điện phụ tải.
       2. Tổng độ biến dạng sóng hài dòng điện do Đơn vị phân phối điện đo tại điểm đấu nối của Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối được đo đếm theo tiêu chuẩn IEC1000-4-7, kéo dài ít nhất 24 giờ với chu kỳ 10 phút 01 lần. Chậm nhất 06 tháng kể từ thời điểm phát hiện thiết bị của khách hàng không đạt được giá trị quy định tại Khoản 1 Điều này, khách hàng phải áp dụng các biện pháp khắc phục để đạt được giá trị tổng độ biến dạng sóng hài dòng điện trong giới hạn cho phép.
     Điều 33. Yêu cầu về nhấp nháy điện áp
    Mức nhấp nháy điện áp tối đa cho phép tại điểm đấu nối với lưới điện phân phối phải theo quy định tại Điều 8 Thông tư này.
     Điều 35. Yêu cầu về hệ số công suất
    Khách hàng sử dụng điện để sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có trạm biến áp riêng hoặc không có trạm biến áp riêng nhưng có công suất sử dụng cực đại từ 40 kW trở lên có trách nhiệm duy trì hệ số công suất (cosj) tại điểm đặt thiết bị đo đếm điện năng theo hợp đồng mua bán điện không nhỏ hơn 0,9.
Trên đây là các mục cơ bản trong quy định về chất lượng điện năng trong thông tư 39 dành cho các nhà máy, chúng tôi mong thông tin này có thể cung cấp cái nhìn sơ bộ cho người đọc về quy định chất lượng điện năng trong thông tư này.